Gedragscode voor bestuursleden en functionarissen

NOC*NSF heeft gezamenlijke gedragscodes opgesteld voor verschillende doelgroepen binnen de sport. Informatie, achtergronden en gedetailleerde informatie hierover vind je op de website Centrum Veilige Sport Nederland. Gedrag bepaalt voor een belangrijk deel de cultuur in onze sport. Een sociaal veilige sportomgeving is op zijn beurt weer afhankelijk van die cultuur.

Deze formele gedragscodes vertalen we binnen De IJsster naar de dagelijkse praktijk, dus hoe we met elkaar omgaan. Bijvoorbeeld: Incidentjes op de baan, hoe ga je daarmee om? Wat betekent met respect met elkaar omgaan? Wat mag ik als trainer in het privéleven van een sporter? Een grote clubuitgave, hoeveel offertes vraag je dan aan?

Het zijn allemaal situaties waar je een afweging moet maken wat handig en verstandig is. Een gedragscode helpt bij deze afweging. Deze is opgesteld voor iedere doelgroep in de sport. Hieronder en in de bijlage de code voor bestuurders en functionarissen.

De bestuurder of andere functionaris:

 • Zorgt voor een veilige omgeving - Schep een omgeving en een sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook wordt ervaren.
 • Is dienstbaar - Handel altijd in het belang van de vereniging en richt je op het belang van de leden.
 • Is open - Handel zo transparant mogelijk zodat het eenvoudig is om verantwoording af te leggen en inzicht te geven in je handelen en beweegredenen.
 • Is betrouwbaar - Hou je aan de regels en afspraken, zoals de statuten, reglementen en besluiten van de (inter)nationale bond. Gebruik informatie alleen voor het doel van de organisatie. Verklaar dat je vertrouwelijke informatie niet voor eigen gewin of ten gunste van anderen gebruikt.
 • Is zorgvuldig - Handel met respect en stel gelijke behandeling voorop. Weeg belangen op correcte wijze. Wees zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies. Ga juist om met vertrouwelijke informatie. Onderbouw bestuursbesluiten goed zodat er begrip is voor de gekozen richting.
 • Voorkomt (de schijn van) belangenverstrengeling - Vervul geen nevenfuncties - al dan niet betaald - en ga geen financieel belang aan die in strijd kan zijn met je functie. Als er al sprake is van zo'n situatie of als die zich aandient, bespreek dat dan met de verantwoordelijken. Voorkom bij samenwerkingsvormen en relaties de schijn van oneerlijke concurrentieverhoudingen. Neem geen giften aan die bestemd zijn om een persoonlijk voordeel te geven. Geef deze zelf ook niet uit hoofde van je functie,
 • Is een voorbeeld voor anderen - Onthoud je van gedragingen en uitlatingen waardoor de sport in diskrediet wordt gebracht. Gedraag je hoffelijk en respectvol, maak geen grievende of beledigende opmerkingen.
 • Zet zich intensief in op handhaving van de reglementen - Zorg ervoor dat alle sporters en begeleiders zich houden aan de reglementen aangaande doping, seksuele intimidatie en matchfixing. Sporters en begeleiders moeten gebonden zijn aan het tuchtrecht. Stel samen met de leden, trainers en ouders gedragsregels op voor je eigen vereniging.
 • Neemt meldingen en signalen van onbehoorlijk dan wel grensoverschrijdend gedrag serieus - Span je zich in om het onderwerp integriteit bespreekbaar te maken en te houden. Zorg ervoor dat de organisatie hier alert op is. Stimuleer het melden van ongewenst gedrag. Treed adequaat op tegen het schenden van regels en normen.
 • Spant zich in om te werken met integere partijen - Zorg ervoor dat je sportorganisatie intern en extern handelt met personen en organisaties die van onbesproken gedrag zijn. Vraag een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan en doe onderzoek in relatie tot de beoogde functie. Doe ook onderzoek naar handelspartners en andere partijen.
 • Is zich bewust van de risico's van matchfixing en handelt hiernaar - Wed niet op een sport waarbij je betrokken bent. Verstrek geen informatie die nog niet openbaar is gemaakt over een wedstrijd of een aspect van een wedstrijd waar jij bij betrokken bent.
 • Ziet toe op de naleving van regels en normen - Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.

Downloads: