Gedragscode voor trainers en begeleiders

NOC*NSF heeft gezamenlijke gedragscodes opgesteld voor verschillende doelgroepen binnen de sport. Informatie, achtergronden en gedetailleerde informatie hierover vind je op de website Centrum Veilige Sport Nederland. Gedrag bepaalt voor een belangrijk deel de cultuur in onze sport. Een sociaal veilige sportomgeving is op zijn beurt weer afhankelijk van die cultuur.

Deze formele gedragscodes vertalen we binnen De IJsster naar de dagelijkse praktijk, dus hoe we met elkaar omgaan. Bijvoorbeeld: Incidentjes op de baan, hoe ga je daarmee om? Wat betekent met respect met elkaar omgaan? Wat mag ik als trainer in het privéleven van een sporter? Een grote clubuitgave, hoeveel offertes vraag je dan aan?

Het zijn allemaal situaties waar je een afweging moet maken wat handig en verstandig is. Een gedragscode helpt bij deze afweging. Deze is opgesteld voor iedere doelgroep in de sport. Hieronder en in de bijlage de code voor trainers en begeleiders.

De trainer, coach of begeleider:

 • Zorgt voor een veilige omgeving - Schep een omgeving en sfeer waarin sociale veiligheid gewaarborgd is en ook zo wordt ervaren. Houd je aan de veiligheidsnormen en -eisen.
 • Kent en handelt naar de regels en richtlijnen - Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en richtlijnen en pas ze toe. Stel ook je sporters in staat om er meer over te weten te komen. Neem ze bijvoorbeeld mee naar voorlichtingsbijeenkomsten over doping, matchfixing of seksuele intimidatie. Meng je niet oneigenlijk in dopingcontroleprocedures of -onderzoeken.
 • Is zorgvuldig en oprecht bij het vermelden van ervaring en functies - Vermeld alle relevante feiten bij je aanstelling als trainer, coach of begeleider. Je kunt bovendien een VOG overleggen.
 • Is zich bewust van machtsongelijkheid - Gebruik je positie niet om op onredelijke of ongepaste wijze macht uit te oefenen. Onthoud je van elke vorm van (machts)misbruik, emotioneel misbruik en fysiek grensoverschrijdend gedrag, waaronder seksueel getinte opmerkingen, aanrakingen of seksueel misbruik. Geen enkele seksuele handeling, contact of relatie met minderjarigen is geoorloofd. Je hebt een meldplicht over seksuele intimidatie en misbruik.
 • Respecteert het privéleven van de sporter - Dring niet verder binnen in het privéleven van sporters dan noodzakelijk. Ga met respect om met de sporter en met de ruimtes waarin de sporters zich bevinden (kleedkamers, douches, hotelkamers).
 • Tast niemand in zijn of haar waarde aan - Onthoud je van discriminerende, kleinerende of intimiderende opmerkingen en gedrag. Maak geen onderscheid naar godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, seksuele gerichtheid, culturele achtergrond, leeftijd of andere kenmerken. Sluit niemand buiten en wees tolerant.
 • Is een voorbeeld voor anderen en brengt de sport niet in diskrediet - Wees hoffelijk en respectvol, onthoud je van grievende of beledigende opmerkingen.
 • Doet niets dat in strijd is met de integriteit van de sport - Krijg je gunsten, geschenken, diensten of vergoedingen aangeboden om iets te doen of juist na te laten, meld dit dan aan het bestuur.
 • Ziet toe op naleving van regels en normen - Zorg dat iedereen de reglementen, huisregels en gedragscode naleeft.
 • Is open en alert op waarschuwingssignalen - Wees waakzaam voor signalen en aarzel niet om die door te geven aan het bestuur of de vertrouwenscontactpersoon. Ook kun je contact op te nemen met het Centrum Veilige Sport Nederland.
 • Is voorzichtig - Stel nooit informatie beschikbaar die nog niet openbaar is gemaakt en die kan worden gebruikt voor het plaatsen van weddenschappen. Wed niet op de sport waar jij bij betrokken bent.
 • Onthoudt zich van alcohol - Drink niet tijdens het coachen en spreekt met jeugdploegen af dat er geen alcohol wordt gedronken.

Downloads: