Privacyverklaring

De IJsster zet zich in om jouw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Uiteraard doen we dit in overeenstemming met de wet- en regelgeving, in het bijzonder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Grondslagen van ons privacybeleid zijn:

 • We vragen en verzamelen niet meer persoonsgegevens dan wat nodig is voor het functioneren van de vereniging;
 • Gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming;
 • We verwerken persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
 • We beveiligen de persoonsgegevens zowel met technische als organisatorische maatregelen;
 • We geven persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor het realiseren van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • We zijn ons bewust van jouw rechten wat betreft je persoonsgegevens en respecteren deze.

 

Gegevensverwerking

De IJsster verwerkt jouw persoonsgegevens voor:

 • Het registreren van het lidmaatschap;
 • Het registreren van trainingsuren;
 • De uitgifte van trainingspasjes;
 • De verplichte registratie van actieve leden bij de KNSB, al dan niet met wedstrijdlicentie;
 • Het registreren van deelname aan (mede) door de ijsclub georganiseerde activiteiten en evenementen;
 • Het registreren van functionarissen binnen het clubbestuur, clubcommissies, functionarissen en vrijwilligers bij activiteiten en evenementen;
 • Het innen van contributie, abonnementskosten en kosten voor eventuele extra activiteiten;
 • Het verzenden van nieuwsbrieven en e-mails;
 • Het bijhouden van sponsorbijdragen en tegenprestaties vanuit de club.

De IJsster kan op de eigen website en op sociale media berichten plaatsen, al dan niet met foto's, over wedstrijden, evenementen, trainingen, bijzondere prestaties en dergelijke. Hiermee willen we zowel leden als de buitenwacht informeren. Voor zover er in deze berichten persoonlijke gegevens worden vermeld, gebeurt dat met inachtneming van de AVG, de privacy-instellingen van de betrokkene en het portretrecht.

Gegevens

Om haar taken te kunnen uitoefenen, is De IJsster verplicht de volgende gegevens te vragen:

 • Voornaam;
 • Achternaam (met tussenvoegsel);
 • Geslacht;
 • Straat en huisnummer, postcode en woonplaats;
 • Geboortedatum.


De volgende aanvullende gegevens registreren we om te kunnen communiceren met leden, voor automatische incasso's (als we daar toestemming voor hebben gekregen) en met essentiële partijen zoals de Baancommissie Thialf en de KNSB. Niet alle gegevens zijn nodig of verplicht, afhankelijk van de activiteiten en functies van het lid, de vrijwilliger of de sponsor:

 • Naam contactpersoon;
 • Vast telefoonnummer;
 • Mobiel telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • IBAN;
 • Incassoverklaring;
 • Relatienummer KNSB;
 • Licentienummer KNSB;
 • Bijzonder lidmaatschap, zoals erelid;
 • Kwalificaties, zoals trainer of jurylid.

Bewaartermijn

De IJsster registreert en onderhoudt de persoonsgegevens gedurende het lidmaatschap van of de betrokkenheid bij de club. Als een lid zijn of haar lidmaatschap beëindigt, worden de persoonsgegevens nog 2 jaar bewaard om eventuele herintreding te vergemakkelijken. Daarna worden de persoonsgegevens gewist.
Van een sponsor die zijn contract beëindigt, worden de persoonlijke en contactgegevens direct gewist.

De gegevens in de financiële administratie worden 7 jaar bewaard, de termijn die door de fiscus verplicht is gesteld.

Verstrekking aan derden

De IJsster verstrekt persoonsgegevens aan:

 • De KNSB - in verband met de afdracht voor actieve leden, wedstrijddeelname en communicatie vanuit de bond.
 • De Baancommissie Thialf - in verband met het aanmaken en beheren van toegangspasjes voor de opgegeven trainingsuren.

De gegevensverstrekking betreft uitsluitend actieve (schaatsende en skeelerende) leden en functionarissen binnen de club. Daarbij worden alleen de minimaal vereiste gegevens uitgewisseld en ook alleen gedurende het lidmaatschap.

De KNSB heeft een eigen privacybeleid. Deze is te vinden op www.knsb.nl.

Verwerker

De IJsster heeft, als verantwoordelijke voor de persoonsgegevens, een contract afgesloten met AllUnited, de verwerker, wat betreft het leveren van software, diensten en opslagfaciliteiten voor de ledenadministratie, de financiële administratie, de website, de communicatie met leden en de gegegevensuitwisseling met de KNSB en de Baancommissie Thialf.


AllUnited heeft in zijn algemene voorwaarden vastgelegd de AVG volledig na te leven en hiervoor alle benodigde technische en organisatorische maatregelen te treffen.

Instellingen en rechten

Veel van je persoonlijke gegevens en privacy-instellingen kun je rechtstreeks en op elk moment wijzigen. Dat is mogelijk via je persoonlijke ledenpagina, door in te loggen via deze website.

Daarnaast heb je het wettelijke recht om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in te zien, aan te laten passen of te laten verwijderen. Ook kun je bezwaar maken tegen de verwerking van deze gegevens of een deel hiervan door ons, door de verwerker of een van de externe partijen.

Daarnaast heb je het recht om ons opdracht te geven de door jou verstrekte gegevens aan jou over te dragen of aan een derde partij. Hiervoor zullen wij om een legitimatie vragen.

Heb je vragen over of problemen met de manier waar op wij jouw persoonsgegevens verwerken? Neem dan svp eerst contact met ons op.

Wordt je probleem door ons niet naar tevredenheid opgelost dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit.