Gedragscode voor trainers en coaches

De KNSB heeft een gedragscode opgesteld voor begeleiders, trainers en coaches. De code geeft regels en aanbevelingen waaraan zij zich in hun dagelijkse werk dienen te houden.

De gedragscode bestaat tevens uit richtlijnen voor de begeleider, waarmee seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag kunnen worden voorkomen. Ze geven de grenzen aan van handelen. Ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Ze nodigen uit tot nadenken en discussiëren over het eigen handelen en dat van anderen in de sportomgeving.

De gedragscode is onderdeel van de KNSB-reglementen en is derhalve van toepassing op iedereen die op de een of andere manier betrokken is bij het begeleiden van sporters.

Initiatief

De gedragscode is een initiatief van de sector breedtesport. Deze is voorgelegd aan en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur en het Bondscongres van de KNSB. Bij het opstellen van de gedragscode is gebruik gemaakt van de beroepscode van NL Coach, die is vastgesteld in maart 2005. Tevens is gebruik gemaakt van de gedragsregels ter voorkoming van seksuele intimidatie, zoals vastgesteld op 20 mei 1997 door de Algemene Vergadering van NOC*NSF.

Downloads: