Gedragscodes

GEDRAGSCODE TRAINERS, COACHES & BEGELEIDERS De gedragscode geeft regels en aanbevelingen waaraan begeleiders zich in hun dagelijkse werk dienen te houden. De gedragscode bestaat tevens uit richtlijnen voor de begeleider, waarmee seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag kan worden voorkomen. Ze geven de grenzen aan van handelen. Ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Ze nodigen uit tot nadenken en discussiëren over het eigen handelen en dat van anderen in de sportomgeving. De gedragscode is onderdeel van de KNSB-reglementen en is derhalve van toepassing op allen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het begeleiden van sporters. INITIATIEF EN REFERENTIES Deze gedragscode is een initiatief van de sector breedtesport en is voorgelegd en goedgekeurd door het Algemeen Bestuur en het Bondscongres van de KNSB. Bij het opstellen van de gedragscode is gebruik gemaakt van de beroepscode van NL Coach welke is vastgesteld in maart 2005 en is tevens gebruik gemaakt van de gedragsregels ter voorkoming van seksuele intimidatie welke is vastgesteld op 20 mei 1997 door de Algemene Vergadering van NOC*NSF.

Downloads: