| U bevindt zich hier:     > 

Huishoudelijk reglement

Artikel 1 Algemene bepalingen
 
1. De vereniging, genaamd Schaats- en skeelervereniging De IJsster, hierna te noemen “de vereniging” is bij notariële akte opgericht op 15 september 1968 en is gevestigd te Sneek.
2. Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de statuten van de vereniging, zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij notariële akte op 7 oktober 2005.
 
Artikel 2 Leden
 
De vereniging bestaat uit:
-leden
-begunstigers (donateurs)
-leden van verdienste
-ereleden
Bovengenoemde hebben het recht bij alle bijeenkomsten (geen bestuur- en commissievergaderingen zijnde), wedstrijden en andere evenementen van de vereniging aanwezig te zijn.
 
Artikel 3. Ereleden en Leden van verdienste 
 
1. Ereleden zijn natuurlijke personen, die
a. Als lid van het Algemeen Bestuur van de vereniging De IJsster langdurig een uitermate belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de organisatie van de vereniging in het algemeen.
b. Als lid buiten de organisatie van de vereniging om een grote bijdrage heeft geleverd aan de promotie van de vereniging De IJsster.
c. Als lid van de vereniging De IJsster een zeer belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de schaats- en/of inline skatesport door het leveren van een topprestatie op internationaal niveau. 
2. Lid van Verdienste kunnen zijn degene die:
a. Als lid van de vereniging De IJsster een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de schaats- en/of skatesport en/of zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt door intensief en langdurige (vrijwillige) arbeid op het gebied van:
- bestuur op afdelingniveau
- training en of begeleiding
- jurywerkzaamheden
- commissiewerkzaamheden
b. Als lid van de vereniging De IJsster een zeer belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van de schaats- en skatesport door het leveren van een topprestatie op nationaal/internationaal niveau.
 
Ereleden en Leden van verdienste worden op voordracht van het bestuur benoemd tijdens de algemene ledenvergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldige uitgebrachte stemmen.
Ereleden betalen geen contributie en hebben indien zij niet meer actief aan activiteiten van de vereniging deelnemen geen stemrecht. De bijbehorende onderscheidingen worden uitgereikt op de jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Leden van Verdienste hebben dezelfde rechten en plichten als normale leden. 
 
Artikel 4. Donateurs
 
1. De vereniging kent naast leden donateurs.
2. Donateurs zijn die natuurlijke of rechtspersonen die zich tegen de vereniging verplichten om jaarlijks tenminste € 15,00 aan de vereniging te schenken.
3. Donateurs hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hun in de statuten en/of reglementen zijn opgelegd.
4. De rechten of verplichtingen van donateurs kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage voor het lopende boekjaar voor het geheel verschuldigd blijft.
 
Artikel 5 Het lidmaatschap
 
1. Aanmelding geschiedt bij de ledenadministratie of een ander bestuurslid, met vermelding van naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en email adres.
2. Het lidmaatschap loopt van 1 april tot en met 31 maart. 
3. De contributie is invorderbaar binnen vier maanden na aanvang van het verenigingsjaar. 
4. Nieuwe leden betalen een entreegeld waarvan het bedrag wordt vastgesteld op de jaarvergadering. In 2013 bedraagt dit entreegeld € 3,00.
5. Opzegging van het lidmaatschap moet altijd voor 1 april schriftelijk doorgegeven worden aan de ledenadministratie. Bij te late opzegging is de contributie voor het volgende seizoen verplicht. 
6. Pupillen, junioren, (neo)senioren en masters zijn verplicht een licentie van de KNSB te nemen. Bij de senioren en masters is deze licentie inclusief een abonnement op het blad Schaatssport.
De licentie loopt automatisch door tenzij deze voor 1 mei is opgezegd. Leden zijn dan ook verplicht deze licentie te betalen wanneer zij niet op tijd hebben opgezegd. Opzeggen kan via de ledenadministratie.
7. Inline skaters die aan wedstrijden deelnemen dienen een skate-licentie te hebben. Het is ook mogelijk  max. 2x per jaar een daglicentie te kopen.
 
Artikel 6 Rechten en plichten van leden
 
Buiten de verplichtingen, geregeld in artikel 6 van de statuten, hebben alle leden de hierna te noemen rechten en plichten:
 
1. Bij toetreding als lid hebben zij het recht een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement te ontvangen.
2. Zij hebben recht om deel te nemen aan alle trainingen die er voor hun categorie worden gegeven. Dat kan zijn: schaatstraining en/of skeelertraining en/of fietstraining en/of zaaltraining.
3. Voor de contributie moet een doorlopende incassomachtiging worden afgegeven aan de vereniging. De contributie zal in de maand juni worden geïncasseerd door de penningmeester.
4. Ieder lid ontvangt in de maand juni een inschrijfformulier waarop de (schaats)-trainingen en andere gegevens kunnen worden ingevuld. De zegels voor Thialf worden ieder jaar opnieuw aangevraagd en geven recht op toegang tot het ijs.
5. Dit formulier is tevens een machtiging voor het incasseren van de trainingsgelden en eventuele licenties.
6. De leden zijn verplicht een IJsster-trainingsjasje te dragen bij de schaatstraining op Thialf (herkenbaarheid op de baan en verplichting tegenover de hoofdsponsor). Alleen de categorie “Jeugdschaatsers” hoeven geen verplicht clubjasje. Kleding te bestellen bij de kledingbeheerders.
Degene die namens de IJsster uitkomen bij inline-skatewedstrijden dienen dit in het IJsster wedstrijdpak te doen.
7. Hoofdbescherming is verplicht voor pupillen, junioren B en C bij de ijstraining.
8. Een helm is verplicht bij het fietsen en inline-skaten.
9. Het dragen van handschoenen en hoofdbescherming wordt voor een ieder aanbevolen.
 
Artikel 7 Het algemeen bestuur
 
1. Het algemeen bestuur is samengesteld uit minstens vijf leden, te kiezen uit de leden, waarvan het dagelijks bestuur wordt gevormd door: de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.
2. Ieder jaar op de algemene ledenvergadering treden 2 of 3 bestuursleden af volgens door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredenen zijn direct herkiesbaar.
3. Het bestuur vergadert tenminste 1 maal per maand volgens een vooraf vastgestelde rooster, met uitzondering van de maanden juli en augustus. 
 
In de statuten worden taken en procedures betreffende het bestuur nader beschreven.
 
Artikel 8 Taken van het algemeen bestuur
 
• De voorzitter leidt de vergadering en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, evenals de vergadering te schorsen of te verdagen. 
Hij is gemachtigd zodanig maatregelen te nemen als hij in het belang van de vereniging nodig acht. Over deze maatregelen is hij echter in de eerstvolgende bestuursvergadering verantwoording schuldig. Bij afwezigheid van de voorzitter neemt zijn vervanger de rechten en verplichtingen op zich. De vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dat wensen.
 
• De secretaris voert de briefwisseling, ondertekent met de voorzitter alle uitgaande stukken, houdt de notulen bij en heeft alle stukken onder zijn berusting. Op de algemene vergadering brengt hij verslag uit over het afgelopen jaar.
 
• De penningmeester beheert de gelden, doet alle betalingen en houdt nauwkeurig de ontvangsten en uitgaven bij. Op de algemene ledenvergadering brengt hij verslag uit van rekening en verantwoording van de gelden van de vereniging. Alle financiële stukken welke aan de schaatsvereniging behoren, dient hij zorgvuldig en ordelijk te bewaren.
 
Artikel 9 Zitting van het bestuur
 
a. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk 3 jaar na zijn verkiezing af volgens een bestaand rooster van aftreden 
b. Ieder bestuurslid is na zijn aftreden direct herkiesbaar.
c. Bestuursleden kunnen maximaal 3 termijnen in dezelfde functie in het bestuur fungeren.
 
Artikel 10 Vergaderingen
 
• Een bestuursvergadering wordt bijeen geroepen door een schriftelijke convocatie of door mondelinge mededeling aan ieder bestuurslid, tenminste acht dagen voor de datum van de vergadering. Tot het bijeenroepen van de bestuursvergadering is de voorzitter bevoegd. Hij is daartoe verplicht op verzoek van tenminste drie bestuursleden. Indien aan dit verzoek, binnen veertien dagen na het indienen van het verzoek, niet is voldaan zijn de verzoekers zelf tot bijeenroepen bevoegd.
• Een algemene ledenvergadering omvat, behalve de uit de statuten of voorgaande artikelen uit dit reglement voortvloeiende punten, ieder voorstel dat tenminste zeven dagen vóór de verzending van de convocatie door tenminste vijf leden schriftelijk bij de secretaris ingediend, evenals al wat de tot bijeengeroepen der vergadering bevoegden daarin wensen op te nemen.
• Alle op de agenda van een vergadering voortkomende punten worden in die vergadering aan de orde gesteld en behandeld. Bij ieder punt wordt tevens behandeld ieder mondeling door een lid staande de vergadering gedaan voorstel, wat rechtstreeks met het aan de orde zijnde agendapunt samenhangt, mits in geval van een algemene vergadering ondersteund door tenminste tien andere leden. 
• In de statuten worden de procedures betreffende de vergaderingen nader beschreven.
 
Artikel 11 Jeugdbestuur/commissies
 
• De algemene vergadering kan een jeugdbestuur en één of meer commissies benoemen, met algemene en bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van het jeugdbestuur en genoemde commissies. 
Dit jeugdbestuur en commissies en door het bestuur ingestelde commissies blijven te allen tijde verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en de verplichtingen van het jeugdbestuur en iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. Aangezien het jeugdbestuur naast het algemeen bestuur fungeert, zal een van de leden van het jeugdbestuur als vertegenwoordiger bij de algemene bestuursvergaderingen zijn. 
De commissies- met uitzondering van de kascommissie kunnen te allen tijde door het bestuur worden ontbonden. Ook kunnen één of meer leden daarvan als zodanig door het bestuur worden ontslagen en al dan niet door anderen worden vervangen.
• Het Jeugdbestuur bestaat uit ten minste 5 leden waaronder een voorzitter en een budgetbewaker.
• De kascommissie bestaat uit twee leden. De leden worden benoemd voor twee jaar volgens een rooster waarbij steeds per jaar één lid aftreedt. Daarnaast wordt een plaatsvervangend lid benoemd die bij ontstentenis van één van de commissieleden diens plaats zal innemen. Bij voorkeur zal dit plaatsvervangend lid in het volgend verenigingsjaar door de algemene vergadering worden benoemd tot lid van de commissie, in de plaats van het lid van de commissie, dat aftredend is.
• Het jeugdbestuur en de commissieleden (geen kascommissie) worden benoemd voor een periode van drie jaar met de mogelijkheid tot herverkiezing voor een periode van nogmaals drie jaar. Daarna is verlenging met telkens één jaar mogelijk als de algemene vergadering daartoe met tweederde van de uitgebrachte stemmen besluit.
 
Artikel 12 Kandidaatstelling
 
• Kandidaatstelling voor een door de algemene vergadering te verkiezen functionaris geschiedt door het algemeen bestuur en/of door tien seniorleden, ereleden of leden van verdienste. Kandidaatstelling geschiedt nadat het bestuur zich heeft vergewist dat de te stellen kandidaten een eventuele benoeming zullen aanvaarden. Kandidaatstelling door tien leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk tien dagen voor de algemene ledenvergadering.
 
Artikel 13 Besluitvorming
 
• Verlangt over een aan de orde gesteld voorstel geen der stemgerechtigde leden stemming, dan wordt gerekend dat het voorstel is aangenomen. In het tegenovergestelde geval wordt tot stemming overgegaan. Indien meerdere personen voor een functie kandidaat gesteld zijn, wordt tot stemming overgegaan.
• Stemming over personen geschiedt door middel van gesloten briefjes, Ter bepaling van het resultaat van de stemming blijven ongeldige en blanco stemmen buiten beschouwing. Een stem is ongeldig indien op het stembriefje iets anders is aangegeven dan noodzakelijk voor het uitbrengen van de stem. Indien een ingebracht voorstel niet de vereiste meerderheid heeft verworven is het niet aangenomen.
• In geval van verkiezing wordt voor iedere benoeming apart gestemd. Door de algemene vergadering kan slechts worden gekozen voor een persoon, die is kandidaat gesteld op de wijze als bij de statuten en huishoudelijk reglement is geregeld. Dit geldt niet ten aanzien van de benoeming van ereleden. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, tenzij bij statuten of huishoudelijk reglement anders is bepaald. Bij staking van stemmen wordt een voorstel als verworpen beschouwd.
 
Artikel 14 Clubkampioenschappen Langebaan
 
Ieder jaar zal er voor het langebaanschaatsen een clubkampioenschap worden opgemaakt.
Alle officiële wedstrijden die op Thialf worden verreden tellen mee voor dit kampioenschap. Iedereen moet minimaal 2 keer in de gelegenheid zijn geweest een meetellende afstand te schaatsen. 
De clubkampioen ontvangt een beker.
Er zijn de volgende categorieën, zowel voor jongens als meisjes en heren als dames:
- Pupillen jongste: 100 + 300 m
- Pupillen oudste: 300 + 500 m
- Junioren C 500 + 1000 + 1500 m
- Junioren B 500 + 1000 + 1500 m
- Junioren A 500 + 1000 + 1500 + 3000 m
- (Neo) Senioren 500 + 1000 + 1500 + 3000 m
- Masters 500 + 1000 + 1500 + 3000 m
 
Artikel 15 Clubrecords
 
Ook clubrecords gelden voor alle bovengenoemde categorieën. Clubrecords kunnen overal ter wereld worden geschaatst tijdens een door de ISU of de KNSB erkende wedstrijd. De uitslag moet zijn opgenomen in het SARA-systeem van de KNSB. Voor een clubrecord ontvangt de rijder een medaille.
 
Artikel 16 Schade
 
• Schade aan de vereniging of één van haar bezittingen toegebracht of mede veroorzaakt door een lid, kan door het bestuur geheel of ten dele op dat lid worden verhaald.
 
Artikel 17 Afschrift statuten en huishoudelijk reglement
 
• Alle leden ontvangen desgewenst van de secretaris een exemplaar van de statuten en van dit reglement, dat tegen een door het bestuur vast te stellen vergoeding. Ook worden de statuten en huishoudelijk reglement gepubliceerd op de website van de schaats- en skeelervereniging de IJsster.
 
Artikel 18 Wijziging van het huishoudelijk reglement
 
1. Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door een besluit van de algemene vergadering waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat daar wijziging van het  h.h. reglement zal worden voorgesteld.
2. Tenminste 14 dagen voor de vergadering wordt gehouden moet een afschrift van het voorstel van de wijziging op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage gelegd worden tot na afloop van de dag van de vergadering. Bovendien wordt de voorgestelde wijziging tenminste 14 dagen voor de vergadering aan alle leden toegezonden per mail.
3. Een besluit tot wijziging van het h.h.reglement behoeft tenminste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen.
 
Aldus vastgesteld in de algemene vergadering van de vereniging de dato 23 mei 2013.
 
Namens het bestuur van de vereniging.
 
De voorzitter: De secretaris:
Pieter Bult Riet Smorenburg-Schreurs

© De IJsster - Sneek - info@ijsster.nl